عادل طالبی و امین اسماعیلی مدرسین سئو

سجاد بهجتی، علی پوربافرانی و حسین وحدانی مدرسین محتوا

محمدرضا فهیمی، علیرضا کاظم زاده و ماندانا رامتین مدرسین سوشال مدیا