پارسا کاکویی  مدرس دوره بازاریابی محتوایی آکادمی منظم، مدیر محتوای آژانس ادوایس است.