محمدتقی کریمی متخصص کارآفرینی و مدرس دوره تیم سازی آکادمی منظم است.