محمدمهدی باقری ویراستار است و مدیریت مجموعه ویراستاران را برعهده دارد.
محمدمهدی باقری به کسب‌وکارها مشاورهٔ زبانی می‌دهد و متن‌های تجاری ویژه می‌نویسد.