مشاور و تولیدکننده محتوا برای برندها در توییتر (فیروزشاپ، بیک، آب‌معدنی کرست و…)