حسام صادقی مشاور و تولیدکننده محتوا برای برندهای فعال در توییتر (فیروزشاپ، بیک، آب‌معدنی کرست و…) است.