عادل طالبی مدرس ابزارهای سایت و سئو

محمدرضا فهیمی مدرس ابزارهای سوشال مدیا و محتوا

حسین خمجانی مدرس ابزارهای e-crm

شهاب شیرین مدرس ابزارهای کمپین و تبلیغات

مرجان فتاح مدرس ابزارهای بهره وری و مدیریت پروژه