علیرضا ابراهیمیان مدرس دوره تلگرام مارکتینگ آکادمی منظم است.