ویراستار است و مدیر «ویراستاران».
به کسب‌وکارها مشاورهٔ زبانی می‌دهد و متن‌های ویژهٔ تجاری می‌نویسد.